0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Regulamin

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki korzystania ze strony www.jazami.pl oraz zasady sprzedaży naklejek z podkładem magnetycznym, inaczej fotomagnes, tworzonych na zamówienie (zwanych dalej “Produktami”) przez Drukarnię Booklet Group Sp.j., a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Właścicielem Serwisu www.jazami.pl jest: 
  BOOKLET GROUP Jaśkowiak Mikołajczak Zawada Spółka Jawna
  Korzkwy 23, 63-300 Pleszew
  NIP: 6080110997, Regon: 365075587
  Numer KRS: 0000880950
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Znaki firmowe www.jazami.pl, logo jazami są własnością firmy Booklet Group s.c. i podlegają ochronie prawnej.
 5. Adres korespondencyjny: Booklet Group Sp.j., Korzkwy 23, 63-300 Pleszew
 6. Klient www.jazami.pl nie może:
  dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystać ze strony www.jazami.pl w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, korzystać z strony www.jazami.pl w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Booklet Group S.C.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony www.jazami.pl jedynie w zakresie własnego użytku, korzystania ze strony www.jazami.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§2. Przedmiot i warunki świadczonych usług

 1. Wszystkie zlecenia przyjmowane przez www.jazami.pl są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Klientem jazami może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, www.jazami.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
 4. Serwis www.jazami.pl szanuje prywatność Klientów. Nie przekazujemy danych adresowych ani adresów e-mail żadnym innym podmiotom. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego wykonania zamówienia na www.jazami.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:
  Kodeksu Cywilnego,
  Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie Kodeksu cywilnego,
  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3. Przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są fotoprodukty. Kupujący składając zamówienie powinien zapoznać się i zaakceptować z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 3. Dane podawane przez Klienta podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje.
 4. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.
 5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona płatność za zlecenie a płatność zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.
 6. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych Produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
 7. Zamówienie, które nie zostało opłacone po 30 dniach, zostanie automatycznie anulowane.
 8. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu fizycznego rozpoczęcia druku.
 9. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków.

§4. Dostawa

 1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Jeśli przesyłka ma być prezentem podaj inny adres wysyłki w formularzu zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych Produktów jest płatna i może być wykonana za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej.
 4. Termin dostawy kurierem Poczty Polskiej wynosi 48 godzin.
 5. Nie odpowiadamy za opóźnienia wynikające ze strony Poczty Polskiej.
 6. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na stronie terminami dostaw. jazami dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie.

§5. Płatności i ceny

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich.
 2. Płatności za Zlecenie można dokonać za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU
  Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 3. Dokonując zakupów w jazami, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

§6. Materiały do druku

 1. jazami nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, jazami ma prawo odmówić jego realizacji.
 2. Materiały, które jazami otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji dostępnej na stronie.
 3. Klient oświadcza, że:
  jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw przemysłowych i innych określonych w prawie polskim, które widnieją na zdjęciach użytych do realizacji foto magnesów,
  dostarczone przez niego zdjęcia a wraz z nimi wizerunki oraz inne dane osób trzecich zostały pozyskane przy wiedzy oraz za przyzwoleniem tych osób.
 4. jazami nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych, które wydłużają termin realizacji.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać poprzez formularz reklamacyjny dostepny na stronie jazami.pl/reklamacje.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Klienta.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 4. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16:00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 7. Towar podlega reklamacji w przypadku gdy:
  • został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy
  • zaginął w czasie transportu do klienta przez co należy rozumieć nieotrzymanie przesyłki przez Klienta w terminie 14 dni od daty jej nadania
  • zawiera błędy techniczne np. błędy w druku, złe docięcie do formatu, błędy introligatorskie
  • produkt jest niezgodny z opisem np. występują braki w nakładzie, niezgodność podłoża
 8. jazami dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w zdjęciach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku uczestniczy maszyna drukująca mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji produktów dostarczonych przez jazami.
 9. Drukarnia Booklet zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
 10. W celu rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poproszony o odesłanie całości zamówienia.

§8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14-stu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@jazami.pl lub też pisemnie na adres: Booklet Group Sp.j., Korzkwy 23, 63-300 Pleszew.
 2. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: Booklet Group Sp.j., Korzkwy 23, 63-300 Pleszew.

§9. Zgłaszanie błędu w funkcjonowaniu strony www.jazami.pl

 1. jazami podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.jazami.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@jazami.pl.
 3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

§10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. jazami wykorzystuje dane osobowe Klientów wyłącznie w celu poprawnej realizacji usług.
 2. Dokonując zamówień w jazami Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodnie z ww. ustawą, Klienci jazami mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§11. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu jazami.pl

 1. Aby korzystać z naszego Serwisu jazami.pl należy:
  połączenie z siecią Internet,
  posiadać zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer od wersji 7.0, Mozilla Firefox od wersji 2.0, Google Chrome, Opera od wersji 10 lub Safarii. w związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosować najnowsze wersje przeglądarek internetowych odpowiednich dla danego systemu operacyjnego,
  posiadać włączoną obsługę języka JavaScript, ramek, stylów CSS oraz powinna akceptować „ciasteczka”,

§12. Definicje

 1. Klient, Zleceniodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług Drukarni Booklet.
 4. Portal, Serwis – to strona internetowa należaca do Booklet Group Sp.j. i dostępna pod adresem www.jazami.pl.
 5. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności jazami.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Booklet Group Sp.j., a Klientem.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Zamówienie, Zlecenie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

§13. Postanowienia końcowe

 1. O zmianie regulaminu poinformujemy naszych klientów z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.