0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Umowa o świadczenie usług

JAZAMI będzie świadczyć usługi marketingu, pośredniczyć w sprzedaży Twoich projektów na fizycznych produktach oraz organizować ich produkcję („Twój produkt”) po złożeniu zamówienia za pośrednictwem www.jazami.pl („Strona internetowa”) na podstawie Umowie o świadczeniu usług. Dodatkowo JAZAMI zapewni dostawę takich produktów do klienta.

§ 1 – Usługi
1. Jazami, działając jako niezależny wykonawca zgodnie z instrukcjami Vendora w związku ze świadczeniem usług platformy handlowej, będzie oferować klientom zamówienia na zakup fizycznych produktów spersonalizowanych o projekty Vendora za pośrednictwem strony internetowej. Jazami zorganizuje realizację tych zamówień (w tym również przez osoby trzecie), ułatwiając płatność za produkty Vendora i ich produkcję („Usługi”). Jazami jest niezależnym wykonawcą w odniesieniu do Usług i działa jako agent Vendora, szczególnie w odniesieniu do transakcji sprzedaży między Vendorem, a klientem, który kupuje produkt.
2. Jazami będzie świadczyć Usługi zgodnie z niniejszą umową do jej rozwiązania zgodnie z jej warunkami.
3. Vendor zgadza się, że Jazami może działać w jakimkolwiek charakterze dla każdej innej osoby zainteresowanej promocją, marketingiem i otrzymywaniem zamówień od członków społeczeństwa na zakup ich produktów za pośrednictwem strony internetowej, w tym wszelkich produktów graficznie personalizowanych, które są takie same lub podobne do swoich produktów. Jazami nie otrzymuje prawa do eksploatacji materiałów graficznych Vendora na potrzeby współpracy w innymi podmiotami nie będącymi klientami towarów.

§ 2 – Licencja i stałe instrukcje
1. Vendor udziela Jazami niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z własności intelektualnej związanej z produktami Vendora w celu umożliwienia świadczenia usług.
2. Vendor zgadza się, aby Jazami obsługiwał sprzedaż produktów, co obejmuje płatność, przetwarzanie i organizowanie produkcji produktów Vendor w związku z zamówieniami złożonymi przez klientów za pośrednictwem strony internetowej, a Jazami ułatwi taką płatność i produkcję zgodnie z zasadami technologii i biznesu.

§ 3 – Sprzedaż produktów
1. Cena detaliczna pobierana od klientów, którzy kupują produkt Vendora składa się z opłaty produkcyjnej pobieranej przez producenta będącego stroną trzecią (opłata produkcyjna i opłata Jazami są skierowane zbiorczo i łącznie z podatkiem jako „kwota bazowa”), marżę Twórcy („marża”) oraz wszelkie stosowne podatki od sprzedaży (takie jak podatek od sprzedaży VAT itp.), które Jazami i / lub Vendor ( w zależności od przypadku) są zobowiązani do rozliczenia się przed właściwymi organami podatkowymi.
Do ceny detalicznej zostaną również doliczone koszty wysyłki. Udostępniając każdą indywidualną pracę/towar do sprzedaży, Vendor może wybrać dowolną marżę, powyżej kwoty bazowej, ale poniżej automatycznego górnego limitu (może się zmieniać od czasu do czasu). Procentowy narzut wybrany przez Vendora na stronie internetowej dla każdego z produktów Vendora jest używany do obliczenia wartości marży przy każdej sprzedaży.
2. Vendor może zmienić marżę w stosunku do kwoty bazowej w dowolnym momencie, zgłaszając swój wybór na stronie internetowej.
3. Jazami wyśle ​​Vendorowi wiadomość e-mail na adres e-mail zarejestrowany na koncie, aby powiadomić Vendora, kiedy zamówienie zostało złożone na produkty.
4. Vendor zgadza się, że Jazami nie składa żadnych oświadczeń, że będzie w stanie uzyskać zamówienie na produkty Vendora, czy to po cenie detalicznej, czy w ogóle, ani, że Vendor odniesie jakiekolwiek korzyści z zawarcia niniejszej Umowy o świadczenie usług.

§ 4 – Warunki płatności
1. Vendor upoważnia Jazami do zbierania, przechowywania i dystrybucji ceny detalicznej („wpływów ze sprzedaży”) od klientów na warunkach określonych w niniejszym punkcie 4. Jazami obciąży również klienta kosztami wysyłki, która zostanie zatrzymana przez Jazami i nie wpływa na kwotę, która ma zostać przekazana Vendorowi.
2. Vendor upoważnia Jazami do odliczenia kwoty bazowej (która obejmuje marżę Jazami za usługi ułatwiające, w tym podatek, w stosownych przypadkach) od przychodów ze sprzedaży produktów Vendora przed dystrybucją marży Vendora (która będzie zawierać podatek, jeśli ma to zastosowanie).
3. Jazami wypłaci marżę Vendora zgodnie z wybraną metodą płatności na stronie internetowej. Zwykle ma to miejsce między 15. a 20. dniem miesiąca. Za okres rozliczeniowy strony ustalają jeden pełny miesiąc.
4. Jazami może ustalić kwoty progowe kwoty płatności w odniesieniu do miesiąca lub innego okresu – a jeśli kwota płatności nie przekracza żadnego obowiązującego progu w odpowiednim okresie, Jazami może zdecydować o odroczeniu płatności do momentu przekroczenia progu. Strony ustalają minimalną kwotę progową w wysokości 300 zł.

§ 5 – Odpowiedzialność podatkowa
1. Każda ze stron jest odpowiedzialna za własne podatki związane z każdą transakcją i rozliczy wszelkie podatki.
2. Jazami nie będzie pobierać ani płacić podatków w imieniu Vendora, ponieważ Jazami działa jedynie jako agent ułatwiający sprzedaż produktów klientom. Jak określono w punkcie 4.2 niniejszej Umowy, kwoty przekazane Vendorowi zostaną uznane za zawierające wszelkie podatki, jeśli mają zastosowanie. Vendor będzie zawsze ponosił wyłączną odpowiedzialność za zgłoszenie i umorzenie wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających ze sprzedaży produktów, wraz z ewentualnymi odsetkami lub karami, które jakikolwiek organ podatkowy może nałożyć w wyniku nieprzestrzegania przepisów. Jeśli Vendor jest zarejestrowany jako podatnik VAT w UE, Jazami może, na żądanie Vendora, wystawić fakturę VAT na wszelkie pobierane przez nas opłaty.
3. Za wszystkie związane z podatkami obowiązki – związane z raportowaniem do odpowiednich organów podatkowych w całości odpowiada Vendor.

§ 6 – Zwolnienie z odpowiedzialności
1. Niniejszym Vendor zwalnia Jazami z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, długów, rachunków, wydatków, kosztów, zastawów, działań i postępowań jakiejkolwiek natury, znanych lub nieznanych jakiejkolwiek osobie, wynikających z, lub z powodu powołania lub jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania przez Vendora zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy o świadczenie usług lub wynikających z umyślnego działania, zaniedbania lub niewykonania tych zobowiązań.
2. Niniejszy punkt 6 będzie obowiązywał również po rozwiązaniu niniejszej Umowy o świadczenie usług.

§ 7 – Ograniczenie odpowiedzialności
1. Jazami ponosi odpowiedzialność za straty i szkody poniesione przez Vendora w związku z niniejszą Umową o świadczenie usług, które powstały w wyniku działań jawnie godzących w interes Vendora lub jego dobre imię. Jednocześnie z odpowiedzialności Jazami wykluczone zostają wszystkie zdarzenia losowe, niedopełnienia ustaleń w zakresie umów zawartych z podmiotami współpracującymi, których działania bezpośrednio lub pośrednio związane są usługami świadczonymi przez Jazami na rzecz Vendora, sytuacje, na które Jazami nie ma bezpośredniego wpływu, w tym działania osób trzecich.

§ 8 – Wypowiedzenie niniejszej umowy
1. Vendor może wypowiedzieć niniejszą Umowę o świadczenie usług, zamykając swoje konto. W celu zamknięcia konta na platformie Jazami, Vendor informuje o tym fakcie wysyłając wiadomość e-mail. Konto wraz ze wszystkimi produktami Vendora zostanie usunięte z platformy Jazami w ciągu 48h od daty otrzymania wiadomości.
2. Jazami może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę o świadczenie usług na piśmie.
3. Po wypowiedzeniu umowy w sposób opisany w punkcie 8.1 lub 8.2, Vendor upoważnia Jazami do sfinalizowania wszelkich transakcji w toku związanych z produktami Vendora, co zostanie zrobione na warunkach niniejszej Umowy o świadczenie usług. Wypowiedzenie niniejszej Umowy o świadczenie usług wejdzie w życie po zakończeniu tych transakcji.
4. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy o świadczenie usług przez którąkolwiek ze stron, Jazami wypłaci Vendorowi wszelkie wpływy z marży członkowskiej z konta Vendora.

22 września 2020 r