Umowa o świadczenie usług

JAZAMI będzie świadczyć usługi marketingu, pośredniczyć w sprzedaży Twoich projektów na fizycznych produktach oraz organizować ich produkcję („Twój produkt”) po złożeniu zamówienia za pośrednictwem www.jazami.pl („Strona internetowa”) na podstawie Umowie o świadczeniu usług. Dodatkowo JAZAMI zapewni dostawę takich produktów do klienta.

 1. Usługi
  1. JAZAMI, działając jako niezależny wykonawca zgodnie z Twoimi instrukcjami w związku ze świadczeniem usług platformy handlowej, będzie oferować klientom zamówienia na zakup fizycznych produktów speronalizowanych o Twoje projekty za pośrednictwem strony internetowej i na polecenie od Ciebie. JAZAMI zorganizuje realizację tych zamówień (w tym również przez osoby trzecie), ułatwiając płatność za Twoje produkty i ich produkcję („Usługi”). JAZAMI jest niezależnym wykonawcą w odniesieniu do Usług i działa jako Twój agent, szczególnie w odniesieniu do transakcji sprzedaży między Tobą a klientem, który kupuje Twój produkt.
  2. JAZAMI będzie świadczyć Usługi zgodnie z niniejszą umową do jej rozwiązania zgodnie z jej warunkami.
  3. Zgadzasz się, że JAZAMI może działać w jakimkolwiek charakterze dla każdej innej osoby zainteresowanej promocją, marketingiem i otrzymywaniem zamówień od członków społeczeństwa na zakup ich produktów za pośrednictwem strony internetowej, w tym wszelkich produktów graficznie personalizowanych, które są takie same lub podobne do swoich produktów.
 2. Licencja i stałe instrukcje
  1. Udzielasz JAZAMI niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z Twojej własności intelektualnej związanej z Twoimi produktami w celu umożliwienia nam świadczenia Usług.
  2. Zgadzasz się, aby JAZAMI obsługiwał sprzedaż twojego produktu, co obejmuje płatność, przetwarzanie i organizowanie produkcji twojego produktu (-ów) w związku z zamówieniami złożonymi przez klientów za pośrednictwem strony internetowej, a JAZAMI ułatwi taką płatność i produkcję zgodnie z zasadami technologii i biznesu.
 3. Sprzedaż twoich produktów
  1. Cena detaliczna pobierana od klientów, którzy kupują twój produkt składa się z opłaty produkcyjnej pobieranej przez producenta będącego stroną trzecią (opłata produkcyjna i opłata JAZAMI są skierowane zbiorczo i łącznie z podatkiem jako „kwotą bazową”), marżę twórcy („marża”) oraz wszelkie stosowne podatki od sprzedaży (takie jak podatek od sprzedaży VAT itp.), które JAZAMI i / lub Ty ( w zależności od przypadku) są zobowiązani do rozliczenia się przed właściwymi organami podatkowymi. Do ceny detalicznej zostaną również doliczone koszty wysyłki. Udostępniając każdą indywidualną pracę do sprzedaży, możesz wybrać dowolną marżę, powyżej kwoty bazowej, ale poniżej automatycznego górnego limitu (może się zmieniać od czasu do czasu). Procentowy narzut wybrany przez Ciebie na stronie internetowej dla każdego z Twoich produktów jest używany do obliczenia wartości Twojej marży przy każdej sprzedaży.
  2. Możesz zmienić marżę w stosunku do kwoty bazowej w dowolnym momencie, zgłaszając swój wybór na stronie internetowej. 
  3. JAZAMI wyśle ​​Ci wiadomość e-mail na adres e-mail zarejestrowany na koncie, aby powiadomić Cię, kiedy zamówienie zostało złożone na Twoje produkty.
  4. Zgadzasz się, że JAZAMI nie składa żadnych oświadczeń, że będzie w stanie uzyskać zamówienie na Twoje produkty, czy to po cenie detalicznej, czy w ogóle, ani że odniesiesz jakiekolwiek korzyści z zawarcia niniejszej Umowy o świadczenie usług.
  5. Wszystkie przedmioty zakupione na stronie internetowej są wytwarzane zgodnie z ustaleniami z dostawcami zewnętrznymi na podstawie instrukcji użytkownika. Oznacza to, że tytuł własności i ryzyko utraty takich przedmiotów przechodzi z Ciebie na klienta / kupującego bez przejścia przez nas, zanim towary zostaną dostarczone klientowi zgodnie z instrukcjami klienta.
 4. Warunki płatności
  1. Użytkownik upoważnia JAZAMI do zbierania, przechowywania i dystrybucji ceny detalicznej („wpływów ze sprzedaży”) od klientów na warunkach określonych w niniejszym punkcie 4. JAZAMI obciąży również klienta kosztami wysyłki, która zostanie przez nas zatrzymana i nie wpływać na kwotę, która ma zostać Ci przekazana.
  2. Użytkownik upoważnia JAZAMI do odliczenia kwoty bazowej (która obejmuje marżę JAZAMI za usługi ułatwiające, w tym podatek, w stosownych przypadkach) od przychodów ze sprzedaży Twoich produktów przed dystrybucją Twojej marży (która będzie zawierać podatek, jeśli ma to zastosowanie).
  3. Zapłacimy Twoją marżę zgodnie z metodą płatności wybraną przez Ciebie na stronie internetowej. Zwykle ma to miejsce między 15. a 20. dniem miesiąca.
  4. Możemy ustalić kwoty progowe kwoty płatności w odniesieniu do miesiąca lub innego okresu – a jeśli kwota płatności nie przekracza żadnego obowiązującego progu w odpowiednim okresie, JAZAMI może zdecydować o odroczeniu płatności do momentu przekroczenia progu.
  5. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że JAZAMI posiada Twoje aktualne dane. JAZAMI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie, jeśli podasz nam nieprawidłowe dane dotyczące metody płatności. Jeśli nie możemy Ci zapłacić, ponieważ podałeś nam nieprawidłowe dane lub Twoje dane są nieaktualne, zatrzymamy Twoją prowizję przez okres do 12 miesięcy od daty płatności. Po tym okresie Twoja prowizja przepada.
 5. Odpowiedzialność podatkowa
  1. Każda ze stron jest odpowiedzialna za własne podatki związane z każdą transakcją i rozliczy wszelkie podatki.
  2. JAZAMI nie będzie pobierać ani płacić podatków w Twoim imieniu, ponieważ JAZAMI działa jedynie jako agent ułatwiający sprzedaż Twojego produktu klientom. Jak określono w punkcie 4.2 niniejszej Umowy, kwoty przekazane użytkownikowi zostaną uznane za zawierające wszelkie podatki, jeśli mają zastosowanie. Będziesz zawsze ponosił wyłączną odpowiedzialność za zgłoszenie i umorzenie wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających ze sprzedaży Twoich produktów, wraz z ewentualnymi odsetkami lub karami, które jakikolwiek organ podatkowy może nałożyć w wyniku nieprzestrzegania przepisów. Jeśli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w UE, JAZAMI może, na Twoje żądanie, wystawić Ci fakturę VAT na wszelkie pobierane przez nas opłaty.
  3. Za wszystkie związane z podatkami obowiązki związane z raportowaniem do odpowiednich organów podatkowych odpowiadasz w całości.
 6. Zwolnienie z odpowiedzialności
  1. Niniejszym zwalniasz JAZAMI z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, długów, rachunków, wydatków, kosztów, zastawów, działań i postępowań jakiejkolwiek natury, znanych lub nieznanych jakiejkolwiek osobie, wynikających z, lub z powodu powołania lub jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania przez Ciebie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy o świadczenie usług lub wynikających z Twojego umyślnego działania, zaniedbania lub niewykonania tych zobowiązań.
  2. Niniejszy punkt 6 będzie obowiązywał po rozwiązaniu niniejszej Umowy o świadczenie usług.
 7. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. W żadnym przypadku JAZAMI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z niniejszą Umową o świadczenie usług. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyraźnie wyklucza się wszelkie gwarancje i warunki implikowane przez prawo.
 8. Wypowiedzenie niniejszej umowy
  1. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę o świadczenie usług, zamykając swoje konto w sposób opisany w Umowie użytkownika.
  2. JAZAMI może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę o świadczenie usług na piśmie.
  3. Po wypowiedzeniu umowy w sposób opisany w punkcie 8.1 lub 8.2, upoważniasz nas do sfinalizowania wszelkich transakcji w toku związanych z Twoimi produktami, co zrobimy na warunkach niniejszej Umowy o świadczenie usług. Wypowiedzenie niniejszej Umowy o świadczenie usług wejdzie w życie po zakończeniu tych transakcji.
  4. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy o świadczenie usług przez którąkolwiek ze stron, JAZAMI wypłaci Ci wszelkie wpływy z marży członkowskiej z Twojego konta, pomniejszone o opłatę administracyjną.

22 września 2020 r